Co powinien zawierać wniosek kredytowy?

Posted by inwestor on Wed, Aug 13 2014 12:34:00

wniosek

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu kredytobiorcy. Jest on analizowany przez inspektora kredytowego. Na wstępie ocenia się, czy zapotrzebowanie na kredyt nie przekracza faktycznych i formalnych możliwości udzielenia kredytu przez bank. Formalne ograniczenia wysokości kredytu wynikają z prawa bankowego, które określa limity koncentracji zaangażowania wobec pojedynczego podmiotu i grupy podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie. Ustawa Prawo bankowe przewiduje ponadto, że banki mogą zawrzeć umowę konsorcjum bankowego w celu wspólnego udzielenia kredytu. W umowie tej ustala sic warunki udzielenia kredytu i jego zabezpieczenia oraz wyznacza się bank umocowany do zawarcia umowy kredytowej z kredytobiorcą. Banki wchodzące w skład konsorcjum ponoszą ryzyko związane z udzielonym kredytem proporcjonalnie do wysokości wniesionych środków finansowych do wspólnie udzielonego kredytu.

 

Przy wstępnej ocenie wniosku banki biorą również pod uwagę cel przyszłego kredytu. Ocena może dotyczyć w tym przypadku przewidywanej koniunktury gospodarczej, także preferencji wynikających z polityki kredytowej danego banku. Gdy wniosek sprosta powyższym wymaganiom inspektor kredytowy przystępnie do wstępnej oceny wnioskodawcy. Ma to zwłaszcza znaczenie w przypadku stałych klientów banku. Zbierane są informacje o ich dotychczasowej wypłacalności i wywiązywaniu się z zobowiązań. Jak wspomniano wyżej, wniosek kredytów zawiera m.in. informacje o ewentualnym korzystaniu z finansowania w innym banku oraz o wysokości posiadanych zobowiązań. Zatajanie ich przez wnioskodawcę powoduje zwykle odmowę udzielenia kredytu. Banki weryfikują te elementy wniosku, wykorzystując bazy danych Biura Informacji Kredytowej, innych banków czy wywiadowni gospodarczych. Pozytywna ocena wstępna kwalifikuje do szczegółowej oceny efektywności kredytowanego przedsięwzięcia oraz oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Jej posiadanie stanowi warunek przejścia do kolejnego etapu postępowania.

 

Decyzja kredytowa jest podejmowana zwykle kolegialnie, przez komitet kredytowy oddziału lub centrali banku, w zależności od podziału kompetencji. Pozytywna decyzja zapada, gdy przedsięwzięcie, które ma być finansowane kredytem rokuje uzyskanie zakładanych efektów, a bieżąca i przyszła sytuacja majątkowa wnioskodawcy zapewnia mu bieżącą i przyszłą zdolność kredytową. Określa ona istotne postanowienia umowy i jest przekazywana wnioskodawcy łącznie z projektem umowy. Na tym etapie możliwe są szczegółowe negocjacje odnośnie zapisów umowy kredytowej.

 

Podpisanie umowy kredytowej jest warunkiem uruchomienia kredytu przez bank. W trakcie korzystania z kredytu bank monitoruje wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w umowie, terminowość spłaty kredytu, stan zabezpieczeń oraz zdolność kredytową kredytobiorcy, aż do czasu spłaty kredytu łącznie z odsetkami. Kredytobiorca jest zobowiązany przedstawić na żądanie banku informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz umożliwiające kontrole wykorzystania i spłaty kredytu. Jeśli kredytobiorca nie dotrzyma warunków udzielenia kredytu lub w przypadku utraty przez niego zdolności kredytowej, kredytodawca (bank) ma prawo do obniżenia kwoty przyznane kredytu. Może również wypowiedzieć umowę kredytową do 30 dni jeśli zawarta umowa nie przewiduje dłuższego terminu. Jeśli kredytobiorca jest narażony na upadłość wówczas czas ten skraca się do 7 dni. Jest to zgodne z zapisem ustawy o prawie bankowym.